Vuokrausehdot

Tutustu kalustovuokrauksen pelisääntöihin.

1. Osapuolet ja soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan irtainten esineiden, kuten rakennustyössä käytettävien työkoneiden, telineiden ja suojarakenteiden vuokraukseen konevuokraamoliikkeen (jäljempänä “vuokralleantaja”) ja vuokralleottajan (jäljempänä “vuokralleottaja”) välillä, ellei osapuolten kesken ole erikseen kirjallisesti muuta sovittu. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

2. Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa vuokralleantajan varastosta tai jolloin se sopimuksen mukaan lähetetään vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin kalusto palautetaan kaikilta osin vuokralleantajalle. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät. Vuokralleantajan kullekin kalustoryhmälle erikseen määrittelemästä vuokra-ajan vähimmäispituudesta johtuen vuokra-aika saattaa kuitenkin olla edellä kuvattua pitempi.

3. Toimitusehdot

Kalusto luovutetaan vuokralleottajalle vuokralleantajan varastossa. Mikäli luovutuspaikaksi on sovittu jokin muu paikka, sikäli kuin osapuolten kesken ei ole muuta sovittu, kuljettaminen tapahtuu vuokralleottajan vastuulla.

4. Kaluston palauttaminen

Vuokralleottajan tulee palauttaa kalusto vuokralleantajalle välittömästi vuokra-ajan päättyessä puhdistettuna, pakattuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan varastoon, josta vuokraus on tapahtunut.

5. Vuokralleottajan vastuu

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen, kadonneen tai muuten palauttamatta jääneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokralleantajalle myös kalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä sekä puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Mikäli vuokralleottaja laiminlyö palauttaa kaluston vuokralleantajalle puhdistettuna ja siinä kunnossa kuin se oli vuokralleantajan luovuttaessa sen vuokralleottajan käyttöön, vuokralleantajalla on oikeus periä vuokralleottajalta kaluston puhdistus- ja kunnostuskulut (mukaan lukien käyttömateriaalin ja kulutusosien materiaalikustannukset). Kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista vastaa kuitenkin vuokralleantaja.

Vuokralleottaja vastaa yksin vahingoista ja kustannuksista, joita mahdollisesti aiheutuu hänelle tai kolmannelle osapuolelle vuokralleottajan itsensä tai kolmannen osapuolen suorittamasta kaluston käytöstä, asennuksesta tai asennuspaikasta, eikä vuokrallenantaja ole niistä vastuussa. Mikäli vuokralleottaja ei pysty täyttämään osaltaan sopimuksen ehtoja, vuokralleottaja vastaa siitä Vuokralleantajalle aiheutuneista vahingoista ja Vuokralleantajalla on oikeus laskuttaa vuokralleottajaa kaikista vuokralleantajalle syntyneistä kustannuksista, niin välittömistä kuin välillisistäkin vahingoista.

6. Vuokralleantajan vastuun rajoitus

Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta, kaluston toimituksen viivästymisestä tai toimituksen estymisestä, eikä vuokralleantajan suunnittelu- ja asennusvirheestä tai muusta vuokralleantajan suorittamaan palveluun liittyvästä virheestä vuokralleottajalle tai kolmannelle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä kustannuksista tai vahingoista. Kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta, kaluston toimituksen viivästymisestä tai toimituksen estymisestä tai vuokralleantajan suunnittelu- ja asennusvirheestä tai muusta vuokralleantajan suorittamaan palveluun liittyvästä virheestä vuokralleottajalle tai kolmannelle mahdollisesti aiheutuvista välittömistä vahingoista vuokralleantaja vastaa vain siltä osin, kuin vuokralleottaja pystyy näyttämään aiheutuneen välittömän vahingon määrän.

Edellä sanotusta huolimatta vuokralleantajan korvausvastuu on kuitenkin rajoitettu korkeintaan osapuolten välillä sovittuun kaluston vuokran määrään ja/tai palveluhinnan määrään asti. Edellä sanotulla ei kuitenkaan rajoiteta vuokralleantajan vastuuta, mikäli vahinko on aiheutettu sen törkeästä tuottamuksesta tai tahallisuudella.Vuokralleantaja ei vastaa siitä, soveltuuko kalusto vuokralleottajan aikomaan käyttötarkoitukseen. Kaikki vuokralleantajan laatimat suunnitelmat edellyttävät suunnitelmien toteuttamiseksi tarvittavien laitteiden vuokraamista vuokralleantajalta. Vuokralleantaja ei vastaa laatimistaan suunnitelmista ellei suunnitelmien tilaaja vuokraa suunnitelmien edellyttämiä laitteita vuokralleantajalta.

7. Vakuutus

Kalusto ei ole vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Vakuutussuojaa halutessaan vuokralleottajan tulee itse huolehtia kaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta koko vuokra-ajalta, mahdolliset kuljetukset mukaan lukien. Mikäli vuokralleantaja suorittaa kaluston kuljetuksen tai lähetyksen vuokralleottajan lukuun, vuokralleantajalla on oikeus vaatia, että vuokralleottaja ottaa kalustolle kuljetusvakuutuksen.

8. Sopimusrikkomus

Mikäli vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo sopimuksen ehtoja, vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa sopimus ja ottaa kalusto takaisin haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus vuokralleantajalla on, jos vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä.

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan sopimuksen purkamisesta vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingon. Vuokralleottajalla ei ole oikeutta pidättyä maksamasta vuokraa, vaikka se katsoisi, että sillä on jokin saatava vuokralleantajalta.

9. Ylivoimainen este

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan Vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja vuokralleantajalla on myös oikeus purkaa sopimus.

10. Vuokrasopimuksen siirtäminen

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa kalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta.

11. Riitaisuudet

Kaikki osapuolten välisistä sopimuksista johtuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai vuokralleantajan niin tahtoessa vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa. Mikäli Vuokralleottaja on kuluttaja, hänellä on oikeus nostaa kanne oman kotipaikkansa alioikeudessa.

12. Sulkulista

Vuokralleantajalla on tietosuojalautakunnan päätöksen dno 2/932/2003 mukainen oikeus väärinkäytöstapauksissa (mikäli vuokralleottaja ei ole palauttanut kalustoa ajoissa tai on jättänyt vuokran tai osan siitä maksamatta) rekisteröidä erilliselle toimialansa sulkulistalle voimassaolevan lupapäätöksen mukaiset tiedot. Rekisteröidyllä on puolestaan oikeus saada sulkulistalle merkintä, mikäli vuokrasaatava on riitautettu.